Test 2

STANDARDY OCHRONY DZIECI

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KŁAJU

(Bezpieczeństwo i ochrona małoletnich przed przemocą)

 

 

Podstawa prawna:

 1. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją.
 3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. z dnia 23 grudnia 1991 )
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz.U. 2023 poz. 1870).
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)
 6. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583, t.j.) – zapisy regulujące relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówką oświatową, a także władzę rodzicielską, kontakty rodzica z dzieckiem i reprezentację dziecka
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – akty prawne regulujące m.in. interwencję w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka.
 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.0.984 tj.)
 9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).
 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.0.900 tj.)
 11. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).
 12. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162,
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Wstęp

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Kłaju są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola. Pracownik Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego indywidualne potrzeby. Realizując zadania Przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa, wewnętrznych przepisów w nim obowiązujących oraz posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, aby pracownik Przedszkola stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło, określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową
i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Kłaju: przedszkoleklaj.oswiata.eu i są szeroko promowane wśród personelu, rodziców oraz dzieci uczęszczających do Przedszkola. Poszczególne grupy dzieci są zapoznawane z poniższymi Standardami poprzez prowadzone działania edukacyjne
i informacyjne.

 

Celem Standardów Ochrony Dzieci jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Samorządowego
  w Kłaju.
 2. Udzielenie rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci moralnej pewności, co do stosowania
  w przedszkolnej praktyce pedagogicznej najwyższych standardów dobra i bezpieczeństwa wychowanków: traktowania dzieci z szacunkiem, doceniania ich wysiłków i starań, angażowania w procesy decyzyjne, motywowania do podejmowania działań.

Personel placówki oraz pracownicy instytucji współpracujących, wolontariusze, stażyści, praktykanci znają treść dokumentu „Standardy ochrony dzieci” oraz stosują go w praktyce.

Pracownicy realizują wyżej wymienione cele zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi placówki.

 

Rozdział I

Słownik terminów

 1. DANE OSOBOWE – informacje dotyczące wychowanka przedszkola umożliwiające jego identyfikację.
 2. DYREKTOR – dyrektor przedszkola czyli osoba kierująca placówką i zatrudnioną tam grupą ludzi.
 3. DZIECKO / MAŁOLETNI – wychowanek Przedszkola Samorządowego w Kłaju, który nie ukończył 9 roku życia.
 4. DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – dzieci, które potrzebują rozpoznania i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających
  z następujących czynników: szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby przewlekłej, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, niepowodzeń edukacyjnych, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, zaniedbań środowiskowych, które są związane z sytuacją bytową dziecka, oraz trudności adaptacyjnych, które wynikają z różnic kulturowych lub ze zmiany środowiska edukacyjnego.
 5. INSTYTUCJA – każda firma/ organizacja/ instytucja współpracująca z przedszkolem.
 6. NAUCZYCIEL / WYCHOWAWCA – członek personelu, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym na podstawie stosunku pracy.
 7. PRACOWNIK – osoba pełnoletnia, zatrudniona na umowę o pracę.
 8. PERSONEL – wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także osoby podejmujące obowiązki na zasadach wolontariatu, animatorzy, praktykanci, stażyści.
 9. OPIEKUN DZIECKA – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, jego rodzic lub opiekun prawny albo inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu.
 10. KOORDYNATOR / OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA POLITYKĘ OCHRONY DZIECI – pracownik wyznaczony przez dyrektora, który sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.
 11. WYKORZYSTANIE / PRZEMOC (zamiennie: molestowanie, nadużycie, prześladowanie) – to forma krzywdzenia polegająca na wywieraniu wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby, nawet przy zaistnieniu przyzwolenia z jej strony. Wyróżnia się wykorzystanie (przemoc) fizyczne, psychiczne, seksualne, cyberprzemoc i zaniedbanie.
 12. Wykorzystanie fizyczne / przemoc fizyczna – to każda forma niewłaściwego, nieprzypadkowego naruszenia nietykalności cielesnej dziecka, zarówno zamierzonego, jak i wynikającego z zaniedbania opieki nad dzieckiem (jak: potrząsanie dzieckiem, bicie, rzucanie, oszałamianie różnymi środkami, powodowanie oparzeń, topienie, duszenie lub inne używanie siły fizycznej). To też zatajenie przez rodzica lub opiekuna prawnego choroby dziecka lub świadome przyczynienie się do niej.
 13. Wykorzystanie psychiczne / przemoc psychiczna – polega na uporczywym niewłaściwym traktowaniu emocjonalnym dziecka powodującym poważne i trwałe defekty w jego rozwoju emocjonalnym, powodujące w psychice brak poczucia własnej wartości lub poczucie braku akceptacji i miłości, albo że ma wartość jedynie wtedy, gdy odpowiada zadowalająco na potrzeby innych. To też stawianie wymagań nieodpowiednich do wieku i rozwoju dziecka, przekraczających jego zdolności rozwojowe, nadopiekuńczość lub ograniczenie możliwości uczenia się.
 14. Wykorzystanie seksualne / przemoc seksualna – to sytuacja, gdy dziecko świadomie lub nieświadomie zostaje użyte przez inną osobę w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego tejże osoby lub osób trzecich. Rozróżnia się wykorzystanie z kontaktem fizycznym i bez kontaktu. Z użyciem kontaktu fizycznego obejmuje penetrację lub akty niepenetrujące (obmacywanie, pieszczoty, pocałunki itd.). Wykorzystanie seksualne bez kontaktu to fotografowanie lub filmowanie dziecka dla celów pornograficznych, prezentowanie mu treści erotycznych, czynienie go świadkiem ekshibicjonizmu, konfrontowanie z obscenicznym językiem lub nieprzyzwoitymi obrazami, zachęcanie do zachowań seksualnie niewłaściwych.
 15. Cyberprzemoc – to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych
  i komunikacyjnych; komunikatorów, chatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów.
 16. Zaniedbanie – pozbawienie dziecka określonego dobra, powodujące znaczącą szkodę lub osłabienie jego rozwoju poprzez pozbawienie żywności, ubrania, ciepła, środków higieny, opieki, poczucia bezpieczeństwa, stymulacji intelektualnej, przyjaznych uczuć, opieki medycznej. Zaniedbanie to także niechronienie nieletniego przed szkodami fizycznymi
  i psychicznymi, przed niebezpieczeństwami. Brak zapewnienia odpowiedniej pomocy,
  w tym powierzenie go ludziom, którzy nie zapewniają mu odpowiedniej opieki medycznej i leczenia.
 17. ZESPÓŁ INTERWENCYJNY / INTERDYSCYPLINARNY – zespół pracowników powołany przez dyrektora w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka.
 18. ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA – pisemne wyrażenie przez rodziców / prawnych opiekunów zgody na określone działania bądź czynności podejmowane przez osoby trzecie wobec jego dziecka. W przypadku braku porozumienia między obydwojgiem rodziców / opiekunów o rozstrzygnięciu sprawy decyduje sąd rodzinno – opiekuńczy.

 

Rozdział II

Szczegółowe działania pracowników przedszkola w oparciu o Standardy

Kontakty z wychowankami:

 1. Stosunek pracowników do dziecka cechuje: życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość,

a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.

 1. Pracownicy przedszkola traktują każde dziecko indywidualnie, starając się rozumieć jego potrzeby oraz predyspozycje rozwojowe.
 2. Poprzez własną postawę i działania pedagogiczne wspomagają dziecko w procesie integralnego rozwoju oraz czynią je współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu.
 3. Personel placówki pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice /opiekunowie prawni, w związku z tym szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.
 4. Pracownicy placówki zobowiązani są do odnoszenia się do dziecka z szacunkiem, wydawania mu jasnych i rzeczowych komunikatów, poleceń.
 5. Pracownicy zobowiązani są do spokojnego wyjaśniania i tłumaczenia dziecku oraz rozmowy z pozycji dziecka (kontakt wzrokowy).
 6. Pracowników obowiązuje obiektywizm, bezinteresowność i sprawiedliwość
  w traktowaniu każdego dziecka bez względu na okoliczności.

Samoobsługa, higiena, posiłki:

 1. Pracownik w razie potrzeby pomaga dzieciom podczas posiłków, ubierania
  i rozbierania się dziecka.
 2. Pracownik uczestniczy w posiłkach, zachęca dzieci do ich spożywania i samodzielności,
  w razie potrzeby pomaga dzieciom.
 3. Niedopuszczalne jest zmuszanie dziecka do jedzenia.
 4. Pracownik nadzoruje czynności higieniczne, zachęca dzieci do samodzielnego ich wykonywania, a w razie potrzeby pomaga przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, czyszczeniu nosa lub innych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.

 

Rozdział III

Sposób postępowania w przypadku podejrzenia lub zaistnienia sytuacji krzywdzenia dziecka

 

 1. Pracownicy placówki są przeszkoleni i posiadają wiedzę dotyczącą rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, na co są wyczuleni i zwracają uwagę podczas wykonywania codziennych obowiązków.
 2. W przypadku zidentyfikowania przez pracowników przedszkola czynników ryzyka bądź sytuacji, gdzie dochodzi do krzywdzenia dziecka, wychowawca podejmuje rozmowę
  z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy (załącznik nr 2 do niniejszych Standardów).
 3. Pracownicy przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dzieci poprzez rozmowy oraz współpracę z instytucjami, które udzielają pomocy dziecku.

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku naruszenia Standardów ochrony dzieci

I

 1. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania pozyskanej informacji dyrektorowi.
 2. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę i dyrektora. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:
 • przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,
 • przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji,
 • psycholog, wychowawca lub dyrektor zaprasza opiekunów dziecka, którego krzywdzenia domniemywa i informuje ich o podejrzeniu.
 1. Wychowawca sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami i rodzicami oraz stwarza plan pomocy dziecku (według ustalonego wzoru – załącznik nr 3 do Standardów).
 2. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • działań, jakie przedszkole podejmuje w celu zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 • wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku,
 • skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

 

II

 1. Wychowawca informuje dyrektora oraz rodziców / opiekunów prawnych o stwierdzeniu podejrzenia naruszenia standardów ochrony małoletnich (rodziców / opiekunów dziecka informuje się w formie pisemnej)

 

III

 1. W przypadkach wymagających interwencji to znaczy stwierdzenia krzywdzenia dziecka przez członków rodziny lub w przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, koordynator czyli osoba odpowiedzialna za „Standardy ochrony dzieci” w placówce.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w §1 pkt. 4 Standardów, na podstawie wiedzy posiadanej przez członków zespołu. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 3. Rodziców / opiekunów dziecka informuje się w formie pisemnej.
 4. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka (np. wobec pracownika przedszkola), powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interdyscyplinarny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia i wyjaśnienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.
 5. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, informując go o posiadanej relacji ze zdarzenia i o obowiązku złożenia zawiadomienia policji lub do prokuratury. Pracownika informuje się w formie pisemnej.
 6. Gdy istnieje taka potrzeba Dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury.

IV

 1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka w domu rodzinnym, informuje się opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia naruszenia Standardów Ochrony Małoletnich do odpowiedniej instytucji (GOPS, prokuratura, policja lub sąd rodzinno – opiekuńczy).
 2. Dyrektor / pracownik przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do GOPS-u (wniosek o wgląd w sytuację rodziny – załącznik nr 4 do GOPS).
 3. Składający zawiadomienie ma obowiązek zrobić kopie sporządzonej i przekazywanej instytucjom dokumentacji.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.
 5. Opiekunów prawnych dziecka informuje się na piśmie o podjętych działaniach związanych ze zgłoszeniem zaistniałej sytuacji do odpowiednich instytucji.
 6. Dyrektor wraz z koordynatorem, do których dotrze informacja o krzywdzeniu dziecka lub zauważą ślady przemocy mogą rozpocząć procedurę Niebieskiej Karty (załącznik 7)

 

 

V

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszych Standardów. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział V

Sposób ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka

 1. Zasady ochrony danych osobowych dziecka
 2. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 3. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym (np. Policja).
 5. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
  i udostępniania tych danych w ramach pracy w zespole interwencyjnym.
 6. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający jego identyfikację.
 7. Zasady ochrony wizerunku dziecka:
 8. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 9. Pracownik przedszkola nie udostępnia informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej osobom postronnym (np. przedstawicielom mediów).
 10. Pracownik przedszkola nie umożliwia osobom postronnym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekunów dziecka.
 11. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z osobami postronnymi
  o sprawie dziecka lub jego opiekuna.
 12. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z osobami postronnymi (np. przedstawicielami mediów) o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 13. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego
  w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio – wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

 

Rozdział VI

Określenie sposobu bezpiecznego dostępu do internetu

 1. W przedszkolu dzieci nie mają samodzielnego dostępu do internetu. Nauczyciel prezentuje dzieciom jedynie treści o charakterze dydaktyczno – edukacyjnym.
 2. Nauczyciele informują dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Rozdział VII

Określenie zasad bezpiecznej relacji dziecko – pracownik

 

 1. Kontakt fizyczny w relacji dziecko – pracownik przedszkola:
 2. Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki przebywania dziecka w przedszkolu.
 3. W sytuacji tego wymagającej personel przedszkola może przytulać dziecko, sadzać je na kolanach, trzymać na rękach, bezpośrednio pomagać dziecku w wykonywaniu ćwiczeń sprawnościowych, zadań ruchowych oraz zajęć manualnych.
 4. W sytuacji zagrożenia wypadkiem, kontuzją, urazem, personel przedszkola ma prawo: zdecydowanie, ale nie gwałtowanie odsunąć dziecko od źródła zagrożenia, wyprowadzić je lub przenieść w bezpieczne miejsce, stanowczo, ale nie gwałtownie odebrać dziecku przedmiot zagrażający jego zdrowiu. Jeśli okoliczności pozwolą, powinien wyjaśnić dziecku przyczyny swoich działań.
 5. Na wypadek sytuacji ratowania zdrowia i życia dziecka wszyscy pracownicy placówki (są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz stosują odpowiednią procedurę obowiązującą w przedszkolu) mają prawo i obowiązek w tych okolicznościach udzielić bezpośredniej pomocy dziecku.
 6. W sytuacji wykonywania czynności pielęgnacyjnych personel przedszkola:
 • w zależności od stopnia samodzielności dziecka personel przedszkola wyręcza je
  w działaniach samoobsługowych, pomaga lub tylko kontroluje, a także wspiera wysiłki dziecka, zawsze uprzedza dziecko o potrzebie i konieczności wykonania przy nim danej czynności, a same czynności pielęgnacyjne wykonuje w sposób delikatny, spokojnie, bez pośpiechu – tak, aby dziecko czuło się w tych sytuacjach bezpiecznie,
 • w sytuacji, gdy dziecko się zanieczyści/zmoczy ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne przy dziecku takie jak mycie i pielęgnacja ciała w tym okolic intymnych dziecka, zmiana bielizny, ubrania. Ma też obowiązek systematycznie dbać o czystość rąk i twarzy dziecka,
 • za zmoczenie się czy zanieczyszczenie dziecko nigdy nie jest zawstydzane, ośmieszane,
 1. W sytuacjach ubierania, rozbierania, przebierania się dzieci, personel placówki:
 • służy pomocą za zgodą dziecka – w przypadku dzieci bardziej samodzielnych
 • dzieciom mniej zaradnym w w/w czynnościach pomaga w większym stopniu lub całkowicie je w nich wyręcza,
 • wszystkie te czynności wykonuje w sposób delikatny, spokojnie, bez zbędnego pośpiechu, dbając o komfort dziecka.

 

 1. II. Sposób zwracania się personelu do wychowanków:

Pracownik przedszkola:

 • mówi do dziecka w sposób życzliwy, spokojnie, nie podnosi głosu,
 • nie etykietuje dziecka, nie ośmiesza go i nie upokarza, nie używa słów i wyrażeń niecenzuralnych.
 • wszystkie dzieci traktuje jednakowo bez względu na pochodzenie, kolor skóry, środowisko społeczne, tradycje kulturowe i religijne, status materialny, stan zdrowia, wygląd, zachowanie,
 • uprzedza dziecko o wszystkich swoich wobec niego zamierzeniach, nie używa wobec dziecka przemocy psychicznej, nie grozi dziecku i nie straszy, aby uzyskać posłuszeństwo,

 

III.  Metody wychowawcze stosowane w przedszkolu:

 1. Procesy edukacyjne organizowane w przedszkolu są zgodne z zasadami bezpieczeństwa

i higieny pracy umysłowej, na poziomie możliwości psychofizycznych dzieci oraz zgodnie 

z tempem ich rozwoju.

 1. W przedszkolu stosowana jest metoda oparta na wzajemnym szacunku oraz wspieraniu dziecka, zrozumieniu jego potrzeb i motywów działania, a także rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z braku zaspokojenia tych potrzeb.
 2. W każdym oddziale przedszkolnym stosowany jest kodeks grupowy, regulujący funkcjonowanie grupy. Jest on tworzony wspólnie przez dzieci z wychowawcą i ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań oraz eliminowanie negatywnych.
 3. W każdej grupie wobec dzieci stosowane są konsekwencje nieodpowiedniego zachowania, (ale nie kary), z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem jego godności.
 4. Nagrodę może stanowić: pochwała indywidualna, pochwała na tle grupy, nadanie przywileju, pochwała do rodzica itp.
 5. Konsekwencją negatywną może być: zmiana aktywności, wyłączenie z zabawy, indywidualne upomnienie, rozmowa wyjaśniająca. itp.
 6. Konsekwencje są stosowane z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem jego godności.
 7. Przy zastosowaniu zarówno konsekwencji pozytywnej, jak i negatywnej w przedszkolu zachowane są zasady:
 • dzieci znają kodeks obowiązujący w swojej grupie, wiedzą jakie zachowania są niedozwolone oraz z jakimi konsekwencjami się one wiążą,
 • pracownik przedszkola zawsze wyraża sprzeciw wobec zachowania, a nie wobec dziecka, wyraża swoje oczekiwania wobec dalszego postępowania wychowanka, naprawienia skutków negatywnego działania oraz pokazuje dziecku metody i sposoby radzenia sobie w podobnych sytuacjach bez naruszania obowiązujących norm.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania rodziców dzieci z zasadami panującymi
  w przedszkolu.

Rozdział VIII

Określenie sposobu sprawdzania pracowników placówki pod kątem niekaralności
za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

 

 1. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
 2. Rozpoczynając pracę w placówce pracownicy mają obowiązek zapoznania się
  z obowiązującymi w placówce Standardami Ochrony Dzieci.
 3. Pracownicy przedszkola są przeszkoleni w zakresie rozpoznawania czynników oraz identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci.
 4. Wszyscy zatrudnieni są poinformowani o odpowiedzialności prawnej pracowników placówki w zakresie ich obowiązku do podejmowania interwencji w sytuacji rozpoznania krzywdzenia wychowanka.
 5. Pracownicy placówki mają dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek (załącznik nr 2 do niniejszych Standardów), które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej itp.).
 6. Każdy nowo zatrudniany pracownik pedagogiczny, a także każda osoba dopuszczona do kontaktu z dziećmi okazjonalnie dostarcza informację, iż nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
 7. W stosunku do pracowników dyrektor pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego w sprawie czy dany pracownik nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 8. Osoby prowadzące dodatkowe spotkania i zajęcia z dziećmi dostarczają zaświadczenie o niekaralności z sądu bądź podpisują oświadczenie o niekaralności (Załącznik numer 1 do niniejszych Standardów)

 

Rozdział IX

Ewaluacja stosowania Standardów

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza pracownika przedszkola, jako osobę odpowiedzialną za realizację Standardów Ochrony Małoletnich w przedszkolu.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1 jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 3. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich w przedszkolu, przeprowadza wśród pracowników przedszkola ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów (Wzór ankiety stanowi załącznik nr 6 ).
 4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia ich w placówce.
 5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola, wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola ich nowe brzmienie.

 

 

 

 

Rozdział X

Przepisy końcowe

 1. Standardy wchodzą w życie na mocy zarządzenia dyrektora przedszkola z dniem 12.06.2024r.
 2. Ze Standardami są zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 3. Rodzice mają możliwość zapoznania się ze Standardami, które są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

Standardy ochrony dzieci

 

Kłaj, dnia………………………

 

…………………………………………

Imię i nazwisko

 

…………………………………………

Miejsce pracy

 

…………………………………………

Stanowisko

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany/a, legitymujący/a się dowodem osobisty nr………………………………

oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajowości i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.

Nie toczy się też przeciwko mnie żadne postępowanie karne w tym zakresie.

 

 

 

 

 

…………………………………………………….

                                                                                                           podpis

Załącznik nr 2

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

Standardy ochrony dzieci

 

 

WAŻNE ADRESY – DO KOGO O POMOC W KRYZYSIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju Telefon: 12 284 15 66, e-mail: biuro@gopsklaj.pl

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Niepołomska 26G,32-020 Wieliczka tel. 12 278 20 00 , kom. 730 201 771, email: oik@pcpr-wieliczka.pl

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej , Ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka 12 278 20 00

730 201 771  oik@pcpr-wieliczka.pl

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej , ul. Radziwiłłowska 8 b, 31-026 Kraków,

tel. 12 421 92 82 (całodobowy) tel. 12 413 71 33, tel. 12 421 82 42, fax. 12 421 69 76, email: sekretariat@oik.krakow.pl

 

 • Komisariat Policji , adres: Plac Zwycięstwa 8, 32-005 Niepołomice, 47 834 11 11

 

MOŻESZ ZADZWONIĆ DO:

 

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 18:00–22:00 można rozmawiać

z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 18:00– 22:00 w języku rosyjskim.

 

 • Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17:00–21:00) oraz tel. 800 120 002 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 18:00–22:00).

 

 • Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.

 

 • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.

 

 • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9:30 do 15:30, od godz. 15:30 do 9:30 włączony jest automat.

 

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet: 22 622 25 17, Warszawa ul. Wilcza 60
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 czynny codziennie w godzinach od 12:00 do 2:00 (połączenie bezpłatne)

 

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Można dzwonić po godzinie 20:00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił

 

 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego: w ramach Centrum Wsparcia Fundacja Itaka prowadzi całodobową przez 7 dni w tygodniu pomoc telefoniczną pod nr tel. 800 70 22 22

 

 • Telefon Nadziei dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej: 800 112 800
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-7:00, w sobotę, niedzielę i święta czynne całą dobę (połączenie bezpłatne)

 

 • Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej: 22 828 11 12

 

 • Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy: 600 070 71

 

 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

Standardy ochrony dzieci

 

WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ DOTYCZĄCEJ DZIECKA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM PRZEMOCY W RODZINIE

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………..

Data sporządzenia notatki……………………………………………………..

 

 1. Opis wyglądu dziecka: (np. urazy, jakie?)

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

 

 1. Zachowanie dziecka (jakie ?) ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

 

 1. Inne informacje istotne w rozpoznawaniu sytuacji dziecka:

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 

 1. Źródło informacji: …………………………………………………………………………..

 

 1. Podjęte działania interwencyjne:

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………

podpis osoby sporządzającej notatkę

Załącznik nr 4

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

Standardy ochrony dzieci

 

Kłaj,  dnia………………………….

 

 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Kłaju

 

 

Wnioskodawca:      …………………………………………  (imię i nazwisko)

adres placówki:  ……………………………………………………………………………………

Uczestnicy postępowania: …………………………………………………….. (imiona i nazwiska)

 ……………………………………………………………………………………………………..

Rodzice dziecka: ………………………………………………………………………………….

 

WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA

Wnoszę o:

 1. Wgląd w sytuację małoletniej/małoletniego …………………………………………………. i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie

Małoletnia/Małoletni……………………………………………………..

( opis sytuacji zaobserwowanych i wywołujących podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dziecka) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

 

…………………………………………………….

podpisy osoby reprezentującej placówkę

Załącznik nr 5

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

Standardy ochrony dzieci

KARTA INTERWENCJI

 

 1. Imię i nazwisko dziecka, grupa:………………………………………………………………
 2. Przyczyna interwencji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu przemocy wobec dziecka

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Opis działań podjętych przez psychologa, pedagoga specjalnego, nauczyciela.

Data:  …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Rozmowa z opiekunami dziecka.

Data……………………………………..

Opis rozmowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Forma podjętej interwencji.
 2. a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 3. b) Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka.
 4. c) Inny rodzaj interwencji.

Jaki?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Dane dotyczące interwencji

( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje) ……………………………………………

Data interwencji …………………………………………….

 

 1. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka je uzyskała, działania placówki ,działania rodziców.

Data………………………………………

Działanie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

……………………………………………………

…………………………………………………..

podpisy osób reprezentujących placówkę

 

 

…………………………………………………….

podpisy rodziców/opiekunów prawnych

 

 

Załącznik nr 6

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

Standardy ochrony dzieci

 

 

Ankieta monitorująca poziom realizacji

Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

 

 

 1. Czy znasz standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w przedszkolu,
  w którym pracujesz?

……………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem”?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach Ochrony

    Dzieci przez innego pracownika?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak, to

    jakie? Jeśli nie – dlaczego?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów Ochrony Dzieci

    obowiązujących w przedszkolu?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 7

Przedszkole Samorządowe w Kłaju

Standardy ochrony dzieci

 

 

 

……………………………………….

                                                                                                                                                                                       (miejscowość, data)

                                                                                                                                                                                                                                       

……………………………………………….

 

………………………………………………. 

nazwa i adres podmiotu, w którym

jest zatrudniona osoba wypełniająca

formularz „Niebieska Karta – A”

 

„NIEBIESKA KARTA – A”

 

W związku z powzięciem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia przez świadka przemocy domowej ustala się, co następuje:

 

 

 1. DANE OSOBY/OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

 

Dane

Osoba 1 doznająca przemocy domowej

Osoba 2 doznająca przemocy domowej

Osoba 3 doznająca przemocy domowej

Małoletni (Tak/Nie)1)

 

 

 

Imię i nazwisko

 

 

 

Imiona rodziców

 

 

 

Wiek

 

 

 

PESEL2)

 

 

 

Nazwa i adres miejsca pracy/ nazwa i adres placówki oświatowej, do której uczęszcza małoletni

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania:

Kod pocztowy

 

 

 

Miejscowość

 

 

 

Gmina

 

 

 

Województwo

 

 

 

Ulica

 

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

 

Telefon lub adres

e-mail

 

 

 

Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania):

Kod pocztowy

 

 

 

Miejscowość

 

 

 

Gmina

 

 

 

Województwo

 

 

 

Ulica

 

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

 

Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą stosującą przemoc domową:

(np. żona, była żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)1)

 

 

 

 

         

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierająca Tabelę I

 

 

 1. LICZBA MAŁOLETNICH W ŚRODOWISKU DOMOWYM, W KTÓRYM PODEJRZEWA SIĘ STOSOWANIE PRZEMOCY DOMOWEJ ……………

 

 

III. DANE OSOBY/OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Dane

Osoba 1 stosująca przemoc domową

Osoba 2 stosująca  przemoc domową

Imię i nazwisko

 

 

Imiona rodziców

 

 

Wiek

 

 

PESEL2)

 

 

Adres miejsca zamieszkania:

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Gmina

 

 

Województwo

 

 

Ulica

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Telefon lub adres e-mail

 

 

Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania):

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Gmina

 

 

Województwo

 

 

Ulica

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Sytuacja zawodowa, w tym nazwa i adres miejsca pracy

 

 

Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą doznającą przemocy domowej:

(np. żona, była żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)1)

 

 

 

 

 

 

 1. CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

 

 

Osoby/formy przemocy domowej

Osoba 1 stosująca przemoc

Osoba 2 stosująca przemoc

wobec Osoby 1 doznającej przemocy

wobec Osoby 2 doznającej przemocy

wobec Osoby 3 doznającej przemocy

wobec Osoby 1 doznającej przemocy

wobec Osoby 2 doznającej przemocy

wobec Osoby 3 doznającej przemocy

Przemoc fizyczna3)

bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

 

Przemoc psychiczna3)

izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Przemoc seksualna3)

zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Przemoc ekonomiczna3)

niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej3)

wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają, i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Inne3)

zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych,

niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,

pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb,

zmuszanie do picia alkoholu,

zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne (wymień jakie) 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ ODNIOSŁA USZKODZENIA CIAŁA? (TAK/NIE)1)

 

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

 

 

 

 

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę V 

 

 1. CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM BYŁA W PRZESZŁOŚCI REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

 

      tak   (kiedy? ……………………gdzie? ….…………………….)       nie           nie ustalono

 

VII. CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM AKTUALNIE JEST REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

 

      tak                nie                nie ustalono

 

VIII. Czy osoba stosująca przemoc domową POSIADA broń palną?

 

      tak                nie                nie ustalono

 

 1. CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE? (TAK/NIE)1)

 

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

 

 

 

 

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę IX

 1. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

      ustalono – wypełnij tabelę               nie ustalono

 

Dane

Świadek 1

Świadek 2

Świadek 3

Imię i nazwisko

 

 

 

Wiek

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania:

Kod pocztowy

 

 

 

Miejscowość

 

 

 

Gmina

 

 

 

Województwo

 

 

 

Ulica

 

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

 

Telefon lub adres e-mail

 

 

 

Stosunek świadka do osób, wobec których są podejmowane działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” (np. członek rodziny, osoba obca)1)

 

 

 

 

 

 1. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ

     (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Działanie

Osoba 1 stosująca przemoc

Osoba 2 stosująca przemoc

Badanie na zawartość alkoholu (wynik)

 

 

Doprowadzenie do wytrzeźwienia

 

 

Doprowadzenie do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych

na podstawie art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.)

 

 

na podstawie art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.)

 

 

Zatrzymanie w izbie zatrzymań jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej

 

 

Powiadomienie organów ścigania

 

 

Wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

 

 

Wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

 

 

Zakaz zbliżania się osoby stosującej przemoc domową do osoby dotkniętej taką przemocą na określoną w metrach odległość

 

 

Zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową

 

 

Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej i artystycznej, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową

 

 

Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc w miejscach pracy osoby doznającej przemocy domowej

 

 

Zawiadomienie komórki organizacyjnej Policji, właściwej w spawach wydawania pozwolenia na broń, o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”

 

 

Odebranie broni palnej, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni

 

 

Poinformowanie o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej

 

 

Inne (wymień jakie?)

 

 

 

 

XII. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY DOMOWEJ

     (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Działanie

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca

przemocy

Osoba 3 doznająca

przemocy

Udzielono pomocy ambulatoryjnej

 

 

 

Przyjęto na leczenie szpitalne

 

 

 

Wydano zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała

 

 

 

Zapewniono schronienie w placówce całodobowej

 

 

 

Zabezpieczono małoletniego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

 

 

 

Powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletniego

 

 

 

Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B”

 

 

 

Inne (wymień jakie?)

 

 

 

 

 

XIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. WSZCZĘCIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” NASTĄPIŁO PRZEZ

(zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

 

Funkcjonariusza Policji

 

Żołnierza Żandarmerii Wojskowej

 

Pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

 

Asystenta rodziny

 

Nauczyciela

 

Osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego

 

Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Pedagoga, psychologa lub terapeutę, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

 

                                                              

                                                                                                              …………………………………………………………………………………

                                                                                                    imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby wypełniającej

                                                                                                                        

 formularz „Niebieska Karta – A”                            

 

……………………..……………………………………………………………

(data wpływu formularza, podpis członka Zespołu Interdyscyplinarnego)

 

1) wpisać właściwe

2) numer PESEL wpisuje się, o ile danej osobie numer taki został nadany. W przypadku braku numeru PESEL jest konieczne podanie innych danych identyfikujących osobę

3) podkreślić rodzaje zachowań

Skip to content